Informace - Ochrana osobních údajů | LINKITALY CK - Cestovní Kancelář

Informace

Ochrana osobních údajů

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s poptávanými službami a zejména v souvislosti s uzavřenými smlouvami o službách cestovního ruchu nebo smlouvami o zájezdu (dále jen Smlouva).

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás důležitá, a proto dbáme jak na bezpečnost našeho interního elektronického systému, systému předávání informací a dokumentů i na výběr našich obchodních partnerů. Zároveň respektujeme ujednání, která doporučuje Asociace cestovních kanceláří, jejíž jsme členy.

Kdo je správce osobních údajů

Správcom Vašich osobných údajov je LINKITALY, s. R. O., Cestovná kancelária so sídlom Preseľany 474, 956 12 Preseľany. IČ je 52895564, sme zapísaní Podľa štatistického úradu SR: 79110 Činnosti cestovných agentúr.

Kontakty na našu spoločnosť:
E-mail: info@linkitaly.sk
www.linkitaly.sk
Adresa: Preseľany 474, 956 12 Preseľany, Slovenská republika.
Telefón: 0039 328 618 92 97

Aké osobné údaje spracovávame

Pro uzavření smlouvy může zpracovat vaše osobní údaje, např. meno, príjem, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa. Jedná sa o zásadné identifikačné a kontaktné údaje. Zaistiť čo najlepšie vhodného pobytu môžete tiež spracovať i údaje týkajúce sa vášho zdravotného stavu (napr. Požiadavka na stravu pri zájazde, miesta v autobuse apod.). Keď budeme vaše údaje o zdravotnom stave vyžadovať zabezpečenie zodpovedajúcich služieb, budeme ich spracovávať výlučne na základe vášho výslovného súhlasu.
Naše stránky vyrábajú cookies. Tyto cookies slouží k mnohým používam. Funkční cookies zajišťují funkčnost webu, bez nich by web správně fungoval (napr. Starají se o menu apod.). Štatistické súbory cookie zbierajú anonymné údaje o návštevnosti webu a chování návštěvníků. Díky nim potom môžeme vylepšiť naše služby. Marketingové cookies sledujú aj návštevníkov webu s cieľom zobrazovať reklamy, ktoré sú určené pre používateľa. Pre blokovanie cookies vyberte vo svojom internetovom formáte príslušnú voľbu (často v záložkách Nastavenia -> Soukromí). Po tomto blokovaní musíte moc používať niektoré funkcie našich stránok.
Když nám prostřednictvím našich stránek zašlete e-mail obsahující údaje jako např. meno alebo e-mailová adresa, používa sa iba na zasielanie Vámi požadovaných informácií. Když je přístup a odeslání zprávy z našich wwww.zasluncem.cz podmíněn poskytnutím osobních údajů, pracujeme s nimi pouze při plnění vašich povinností a nepoužijeme je jiný účel.
Za účelom zkvalitňovania služieb nahrávame s Vaším predchádzajúcim súhlasom telefonické hovory na našu klientskú linku. Ak budete chcieť s nahrávaním signálu súhlasiť, môžete použiť iné komunikačné kanály, napr. e-mail.

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů

Vaše osobné údaje potrebujeme, môžu byť zaslané Vámi požadované informácie o turistických službách a ich počte a uzavretí prípadnej zmluvy, správy a súvisiacich dôkazov, zasielanie zákonných informácií k čerpaniu služieb atď.
Komunikace s pracovníkmi cestovní kanceláře je monitorovaná a archivovaná podle požadavků zákonných norem. Uzavření Smlouvy není možné bez zpracování osobních údajů. Vaše osobné údaje ďalej môžete spracovať napr. pro splnění regulačních požadavků, pro statistická hlášení apod. Jedná se o zpracování osobních údajů vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona 159/99 Sb. O niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu jsou podle GDPR podřazeny pod náš oprávněný zájem.
Našim oprávneným záujmom je taktické spracovanie vašich osobných údajov na zabezpečenie IT operácií a bezpečnosti, ak sa preukáže prevencia a vyšetrovanie, najmä ak dôjde k podozreniu z podvodu pri platbe alebo čerpaní služieb.

Ako ukladáme osobné údaje

Zmluvy s osobnými údajmi ukladáme na servery nášho interného systému alebo v listinnej podobe do uzavretých kancelárskych celkov a na žiadosť Vám z neho môžeme poskytnúť výpisy.
Pri dojednaní Zmluvy elektronickou formou sa Zmluva uzatvára v jednotlivých krokoch stanovených technickým riešením rezervačného systému. Pri zadávaní údajov Vám systém umožňuje identifikáciu a opravenie prípadných chýb.

Čo keď osobné údaje odmietnete poskytnúť

Keď odmietnete osobné údaje poskytnúť, nemôžeme bohužiaľ uzavrieť Zmluvu, resp. poskytnúť cestovné služby.

Po akú dobu osobné údaje spracovávame

Sme oprávnení uchovávať Vaše osobné údaje po dobu ustanovenú zákonom alebo po dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje sú uchovávané tiež na základe zákonných archivačných povinností, najmä podľa daňových a účtovných predpisov, najviac však 10 rokov. Potom sú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje máme právo sprístupniť tretej strane (ubytovateľ, dopravcu, delegát, poisťovňa) a to výhradne pre zabezpečenie služieb cestovného ruchu uvedených v Zmluve. Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci či zmluvné spracovatelia, najmä ubytovatelia, zmluvné cestovné agentúry, hotelieri, dopravcovia, delegáti, poskytovatelia IT služieb.V prípade záujmu Vám poskytneme súpis zmluvných spracovateľov, vrátane predmetu ich činnosti.

Aké sú Vaše práva

Na požiadanie sme povinní Vás informovať o spracovaní Vašich osobných údajov alebo je opraviť. Ak sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo so zákonným stavom, túto situáciu Vám vysvetlíme alebo nežiaduce stav odstránime, ak to nie je v rozpore s inou zákonnou normou. Keď Vašej žiadosti nevyhovieme, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Keď dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov prostredníctvom automatizovaného rozhodovania a Vy ste zistili, že tým dochádza k spracovaniu, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo na vznesenie námietky.
Ďalej máte tiež právo na vymazanie (právo byť zabudnutý), právo na obmedzenie spracovanie a právo na prenosnosť údajov.
Keď dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Na našich webových stránkach v časti venovanej ochrane osobných údajov nájdete:

  • túto informáciu,
  • prehľad kontaktných údajov, kde môžete vzniesť otázku alebo námietku k tejto problematike
  • ďalšie aktuálne informácie vzťahujúce sa k tejto téme.